The Westin Zhujiajian Resort, Zhoushan

1288 Jiari Road, Zhujiajian, Zhoushan 316111 China
+86 580 603 8888

Driving directions

The Westin Zhujiajian Resort, Zhoushan

1288 Jiari Road, Zhujiajian

Zhoushan, Zhejiang 316111 China

Driving directions

Could not find address

Joyful journey in Zhoushan

  • Experience stunning mountain views at Daqingshan

  • Putuo Mountain is an island renowned for Chinese Buddhism

  • South Sea Avalokitesvara provides great sights

Local attractions

Wushitang Fishing Folk Style Garden

2 km NE from hotel

Putuo Mountain

Putuo Island Putuo District

11 km NW from hotel

Nansha International Sand Sculpture Square

3 km SW from hotel

Taohua Island Scenic Area Etc

60 km SW from hotel

Daqing Mountain National Park

8 km NE from hotel

International Sand Sculpture Art Plaza

11.4 km from hotel

Nansha Beach

2.4 km from hotel

Nansha Haibin Square

2.5 km from hotel

Longdong Cave of Zhoushan

1.1 km from hotel

Cobble Bay

11.4 km from hotel

Zhangzhou Fishing Village

19 km from hotel

Zhujiajian Island

11.4 km from hotel

Baishan Shijing

11.4 km from hotel

Qianzhang Cliff

11.4 km from hotel

Swimming nearby

0.5 km

Dasha

3 km

Nansha

5 km

Qianbusha、Lisha&Qingsha

Local partners

Dazhoushan

Wuxian Zhoushan

back to top

Check room rates & availability